Registo de dominios .pt com 2 caracteres finalmente explicado

A DNS.pt explicou hoje como se vai proceder a venda de dominios com dois caracteres e sem demoras:

– No dia 3 de Novembro, às 9h, abrem as portas para o registo de uma lista de dominios que publico no final deste artigo;

– Cada um destes dominios terá um custo de 100€ + IVA. Com a nossa sorte, o IVA até lá já mudou de taxa por isso…;

– Nem todos os dominios vão estar disponíveis para registo porque continuam a ir contra algumas regras, impostas (presumo eu) pela própria IANA;

– Tirando a lista de dominios que estarão disponíveis dia 3 de Novembro e os dominios que vão contra as regras, existe OUTRA lista de dominios que só podem ser adquiridos por via de um leilão, na Sedo.com, entre os dias 4 e 11 de dezembro. Cada dominio no leilão terá uma base de licitação de 499€ + IVA;

– Quer mais pontos importantes? É só mesmo isto. Vamos às listas de dominios:

 

Lista de dominios disponíveis no dia 3 de Novembro de 2014, desde as 9h de lá matina:

02, 03, 04, 05, 06, 08, 0a, 0á, 0à, 0â, 0ã, 0b, 0c, 0ç, 0d, 0e, 0é, 0ê, 0f, 0g, 0h, 0i, 0í, 0j, 0k, 0l, 0m, 0n, 0o, 0ó, 0ô, 0õ, 0p, 0q, 0r, 0s, 0t, 0u, 0ú, 0v, 0w, 0x, 0y, 0z, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1a, 1á, 1à, 1â, 1ã, 1b, 1c, 1ç, 1d, 1e, 1é, 1ê, 1f, 1g, 1h, 1i, 1í, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1ó, 1ô, 1õ, 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1ú, 1v, 1w, 1x, 1y, 1z, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2a, 2á, 2à, 2â, 2ã, 2b, 2c, 2ç, 2d, 2e, 2é, 2ê, 2f, 2g, 2h, 2i, 2í, 2j, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2ó, 2ô, 2õ, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2ú, 2v, 2w, 2x, 2y, 2z, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3a, 3á, 3à, 3â, 3ã, 3c, 3ç, 3d, 3e, 3é, 3ê, 3f, 3h, 3i, 3í, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3ó, 3ô, 3õ, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3ú, 3v, 3w, 3x, 3y, 3z, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 4a, 4á, 4à, 4â, 4ã, 4b, 4c, 4ç, 4d, 4e, 4é, 4ê, 4f, 4h, 4i, 4í, 4j, 4k, 4l, 4m, 4n, 4o, 4ó, 4ô, 4õ, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 4u, 4ú, 4v, 4w, 4x, 4y, 4z, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 5a, 5á, 5à, 5â, 5ã, 5b, 5c, 5ç, 5d, 5e, 5é, 5ê, 5f, 5h, 5i, 5í, 5j, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5ó, 5ô, 5õ, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5ú, 5v, 5w, 5x, 5y, 5z, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 6a, 6á, 6à, 6â, 6ã, 6b, 6c, 6ç, 6d, 6e, 6é, 6ê, 6f, 6g, 6h, 6i, 6í, 6j, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6ó, 6ô, 6õ, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6ú, 6v, 6w, 6x, 6y, 6z, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 7a, 7á, 7à, 7â, 7ã, 7b, 7c, 7ç, 7d, 7e, 7é, 7ê, 7f, 7g, 7h, 7i, 7í, 7j, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7ó, 7ô, 7õ, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7ú, 7v, 7w, 7x, 7y, 7z, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 8a, 8á, 8à, 8â, 8ã, 8b, 8c, 8ç, 8d, 8e, 8é, 8ê, 8f, 8g, 8h, 8i, 8í, 8j, 8k, 8l, 8m, 8n, 8o, 8ó, 8ô, 8õ, 8p, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8ú, 8v, 8w, 8x, 8y, 8z, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9a, 9á, 9à, 9â, 9ã, 9b, 9c, 9ç, 9d, 9e, 9é, 9ê, 9f, 9g, 9h, 9i, 9í, 9j, 9k, 9l, 9m, 9n, 9o, 9ó, 9ô, 9õ, 9p, 9q, 9r, 9s, 9t, 9u, 9ú, 9v, 9w, 9x, 9y, 9z, a0, á0, à0, â0, ã0, a1, á1, à1, â1, ã1, a2, á2, à2, â2, ã2, a3, á3, à3, â3, ã3, a4, á4, à4, â4, ã4, a5, á5, à5, â5, ã5, a6, á6, à6, â6, ã6, a7, á7, à7, â7, ã7, a8, á8, à8, â8, ã8, a9, á9, à9, â9, ã9, aa, aá, aà, aâ, aã, áa, áá, áà, áâ, áã, àa, àá, àà, àâ, àã, âa, âá, âà, ââ, âã, ãa, ãá, ãà, ãâ, ãã, ab, áb, àb, âb, ãb, aç, ác, áç, àc, àç, âc, âç, ãc, ãç, ád, àd, âd, ãd, aé, aê, áe, áé, áê, àe, àé, àê, âe, âé, âê, ãe, ãé, ãê, áf, àf, âf, ãf, ág, àg, âg, ãg, ah, áh, àh, âh, ãh, aí, ái, áí, ài, àí, âi, âí, ãi, ãí, aj, áj, àj, âj, ãj, ak, ák, àk, âk, ãk, ál, àl, âl, ãl, ám, àm, âm, ãm, án, àn, ân, ãn, aó, aô, aõ, áo, áó, áô, áõ, ào, àó, àô, àõ, âo, âó, âô, âõ, ão, ãó, ãô, ãõ, ap, áp, àp, âp, ãp, áq, àq, âq, ãq, ár, àr, âr, ãr, ás, às, âs, ãs, át, àt, ât, ãt, aú, áu, áú, àu, àú, âu, âú, ãu, ãú, av, áv, àv, âv, ãv, áw, àw, âw, ãw, áx, àx, âx, ãx, ay, áy, ày, ây, ãy, áz, àz, âz, ãz, b0, b1, b3, b5, b6, b7, b8, b9, bá, bà, bâ, bã, bc, bç, bé, bê, bí, bk, bl, bó, bô, bõ, bq, bu, bú, bx, c0, ç0, c1, ç1, c2, ç2, c3, ç3, c4, ç4, c5, ç5, c6, ç6, c7, ç7, c8, ç8, c9, ç9, cá, cà, câ, cã, ça, çá, çà, çâ, çã, cb, çb, cç, çc, çç, çd, ce, cé, cê, çe, çé, çê, çf, çg, çh, cí, çi, çí, cj, çj, çk, çl, çm, çn, có, cô, cõ, ço, çó, çô, çõ, çp, cq, çq, çr, cs, çs, ct, çt, cú, çu, çú, çv, çw, çx, çy, çz, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, da, dá, dà, dâ, dã, dc, dç, dd, dé, dê, df, dg, dh, dí, dl, dó, dô, dõ, dp, dq, dr, ds, dt, du, dú, dv, dw, dx, dy, e0, é0, ê0, e1, é1, ê1, e2, é2, ê2, e3, é3, ê3, e4, é4, ê4, e5, é5, ê5, e6, é6, ê6, e7, é7, ê7, e8, é8, ê8, e9, é9, ê9, ea, eá, eà, eâ, eã, éa, éá, éà, éâ, éã, êa, êá, êà, êâ, êã, eb, éb, êb, eç, éc, éç, êc, êç, ed, éd, êd, eé, eê, ée, éé, éê, êe, êé, êê, éf, êf, ég, êg, eh, éh, êh, ei, eí, éi, éí, êi, êí, ej, éj, êj, ek, ék, êk, el, él, êl, ém, êm, en, én, ên, eo, eó, eô, eõ, éo, éó, éô, éõ, êo, êó, êô, êõ, ep, ép, êp, eq, éq, êq, ér, êr, és, ês, ét, êt, eú, éu, éú, êu, êú, ev, év, êv, ew, éw, êw, éx, êx, ey, éy, êy, ez, éz, êz, f0, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, fa, fá, fà, fâ, fã, fc, fç, fd, fe, fé, fê, ff, fg, fh, fí, fl, fn, fó, fô, fõ, fp, fq, fs, ft, fu, fú, fv, fw, fx, fy, fz, g0, g1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8, g9, gá, gà, gâ, gã, gc, gç, gé, gê, gí, gj, gk, go, gó, gô, gõ, gú, gv, gx, gz, h0, h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8, h9, ha, há, hà, hâ, hã, hb, hc, hç, hd, he, hé, hê, hf, hg, hh, hi, hí, hl, ho, hó, hô, hõ, hq, hs, hú, hv, hx, hy, hz, i0, í0, i1, í1, i2, í2, i3, í3, i4, í4, i5, í5, i6, í6, i7, í7, i8, í8, í9, ia, iá, ià, iâ, iã, ía, íá, íà, íâ, íã, ib, íb, ic, iç, íc, íç, íd, ié, iê, íe, íé, íê, if, íf, íg, ih, íh, ii, ií, íi, íí, ij, íj, ik, ík, íl, ím, ín, ió, iô, iõ, ío, íó, íô, íõ, íp, íq, ír, ís, ít, iu, iú, íu, íú, iv, ív, iw, íw, ix, íx, iy, íy, iz, íz, j0, j1, j2, j3, j4, j5, j6, j7, j8, j9, ja, já, jà, jâ, jã, jc, jç, jd, jé, jê, jg, jh, ji, jí, jj, jk, jl, jó, jô, jõ, jq, jr, js, jt, ju, jú, jv, jw, jx, jy, jz, k0, k1, k2, k3, k5, k6, k7, k8, k9, ka, ká, kà, kâ, kã, kb, kc, kç, kd, ké, kê, kf, kí, kj, kl, kó, kô, kõ, kq, ks, kt, ku, kú, kv, kx, l0, l1, l2, l3, l4, l5, l6, l7, l8, l9, lá, là, lâ, lã, lç, ld, le, lé, lê, lf, lh, lí, lj, ll, lm, ln, lo, ló, lô, lõ, lp, lq, lú, lw, lz, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, má, mà, mâ, mã, mb, mç, mé, mê, mi, mí, mó, mô, mõ, mú, n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n7, n8, n9, ná, nà, nâ, nã, nç, nd, né, nê, nh, ní, nj, nk, nm, nn, nó, nô, nõ, nq, ns, nt, nú, nv, nw, nx, ny, o0, ó0, ô0, õ0, o1, ó1, ô1, õ1, o2, ó2, ô2, õ2, o3, ó3, ô3, õ3, o4, ó4, ô4, õ4, o5, ó5, ô5, õ5, o6, ó6, ô6, õ6, o7, ó7, ô7, õ7, o8, ó8, ô8, õ8, o9, ó9, ô9, õ9, oá, oà, oâ, oã, óa, óá, óà, óâ, óã, ôa, ôá, ôà, ôâ, ôã, õa, õá, õà, õâ, õã, ob, ób, ôb, õb, oc, oç, óc, óç, ôc, ôç, õc, õç, od, ód, ôd, õd, oe, oé, oê, óe, óé, óê, ôe, ôé, ôê, õe, õé, õê, of, óf, ôf, õf, og, óg, ôg, õg, oh, óh, ôh, õh, oí, ói, óí, ôi, ôí, õi, õí, oj, ój, ôj, õj, ók, ôk, õk, ol, ól, ôl, õl, óm, ôm, õm, on, ón, ôn, õn, oó, oô, oõ, óo, óó, óô, óõ, ôo, ôó, ôô, ôõ, õo, õó, õô, õõ, op, óp, ôp, õp, oq, óq, ôq, õq, ór, ôr, õr, os, ós, ôs, õs, ot, ót, ôt, õt, oú, óu, óú, ôu, ôú, õu, õú, ov, óv, ôv, õv, ow, ów, ôw, õw, ox, óx, ôx, õx, oy, óy, ôy, õy, oz, óz, ôz, õz, p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, pá, pà, pâ, pã, pb, pç, pd, pé, pê, pi, pí, po, pó, pô, põ, pp, pu, pú, pv, px, pz, q0, q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7, q8, q9, qá, qà, qâ, qã, qb, qc, qç, qd, qe, qé, qê, qf, qg, qh, qí, qj, qk, ql, qm, qn, qo, qó, qô, qõ, qp, qq, qr, qs, qt, qu, qú, qv, qw, qx, qy, qz, r0, r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, ra, rá, rà, râ, rã, rb, rc, rç, rd, ré, rê, rf, rg, rh, ri, rí, rj, rk, rl, rm, rn, ró, rô, rõ, rp, rq, rt, rú, rv, rx, ry, rz, s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, sá, sà, sâ, sã, sç, sé, sê, sf, sí, só, sô, sõ, sp, sq, sú, t6, t7, t8, t9, ta, tá, tà, tâ, tã, tç, té, tê, ti, tí, tó, tô, tõ, tq, ts, tu, tú, tx, ty, u0, ú0, u1, ú1, ú2, u3, ú3, u4, ú4, u5, ú5, u6, ú6, u7, ú7, u8, ú8, u9, ú9, uá, uà, uâ, uã, úa, úá, úà, úâ, úã, ub, úb, uç, úc, úç, ud, úd, ue, ué, uê, úe, úé, úê, uf, úf, úg, uh, úh, ui, uí, úi, úí, uj, új, úk, úl, um, úm, un, ún, uo, uó, uô, uõ, úo, úó, úô, úõ, úp, úq, ur, úr, ús, ut, út, uu, uú, úu, úú, uv, úv, uw, úw, ux, úx, úy, úz, v0, v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9, vá, và, vâ, vã, vb, vç, vd, vé, vê, vf, vh, ví, vj, vk, vl, vm, vo, vó, vô, võ, vp, vq, vr, vs, vú, vv, vx, vy, vz, w0, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, wa, wá, wà, wâ, wã, wb, wc, wç, wd, we, wé, wê, wg, wh, wi, wí, wj, wk, wl, wm, wn, wo, wó, wô, wõ, wp, wq, wr, wt, wu, wú, wv, ww, wx, wy, wz, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, xa, xá, xà, xâ, xã, xb, xc, xç, xd, xe, xé, xê, xf, xg, xh, xi, xí, xj, xk, xm, xn, xo, xó, xô, xõ, xp, xq, xr, xt, xu, xú, xv, xw, xy, xz, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, yá, yà, yâ, yã, yb, yc, yç, yd, yé, yê, yf, yg, yh, yi, yí, yj, yk, yl, ym, yn, yo, yó, yô, yõ, yp, yq, yr, ys, yu, yú, yv, yw, yx, yy, yz, z0, z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8, z9, zá, zà, zâ, zã, zb, zc, zç, zd, ze, zé, zê, zf, zg, zh, zi, zí, zj, zk, zl, zn, zo, zó, zô, zõ, zp, zq, zr, zs, zt, zu, zú, zv, zx, zy, zz.

 

Lista de dominios a serem leiloados na Sedo.com, entre os dias 4 e 11 de Dezembro de 2014:

or, xs, 99,11, 22, 55,88, ex, ok, hw, ko, pc, sw, 00, 01, 07, 09, 10, 20, 21, 30, 33, 3g, 40, 44, 4g, 50, 5g, 60, 66, 69, 70, 77, 80, 90, b2, b4, kk, oo, qi, t0, t1, t2, t3, t4, t5, xx, ya, hj, pq, ou.

Enjoy…

Os nossos leitores também viram:

  • Sem artigos relacionados

4 thoughts on “Registo de dominios .pt com 2 caracteres finalmente explicado

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Fica a saber como são processados os dados dos comentários.